Zoek
Sluit dit zoekvak.

Betalingen en voorwaarden

Verloskundigenpraktijk Puah’s Vroedvrouwen hanteren voor de geleverde zorg de tarieven die landelijk zijn overeengekomen met het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg.
Vergoeding voor algemene verloskundige zorg is opgenomen in het basispakket. Wij zullen de door ons geleverde zorg in principe direct aan de zorgverzekeraar declareren.
Bij de inschrijving zullen we je daarom vragen om je verzekeringsgegevens.
Wanneer je tijdens de zwangerschap van zorgverzekering wijzigt geeft dit dan ook aan ons door.

Wanneer je niet verzekerd bent, wordt je verzocht het volledige bedrag (al dan niet in termijnen) tijdens de zwangerschap te betalen.

VOORWAARDEN

Betalingsvoorwaarden vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Utrecht op 21 juni 1996 onder nummer 165/1996. Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp. Verleend door een verloskundige of haar/zijn waarnemer, gelden de volgende voorwaarden:

BETALINGSTERMIJN

Betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap,
zonder enige inhouding verrekening of korting.

RENTE

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn.
Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend.

INVORDERINGSKOSTEN

Indien een cliënt na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen
zonder nadere ingebrekestelling voor de rekening van de cliënt. De invorderingskosten  bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW,
voor zover de verloskundige deze niet kan verrekenen.
Onder de invorderingskosten worden onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

BEWIJS

Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.

GESCHILLENREGELING

Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegd rechter van de woonplaats van de debiteur.
Indien het geschil tussen de partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd het verschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in Utrecht.

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren en te verbeteren.